«Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»: Νέο ΦΕΚ, φέρνει πιο κοντά την έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ξεπεράστηκε μια ακόμα εκκρεμότητα ενόψει του ανοίγματος της πλατφόρμας της δράσης «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Συγκεκριμένα, με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ Τσακίρης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας, ορίστηκε ο φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα, ανοίγοντας το δρόμο για την αντικατάσταση των παλαιών θερμοσιφώνων με ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Σημειώνουμε πως η ανωτέρω απόφαση έπρεπε υποχρεωτικά να εκδοθεί βάσει του Άρθρου 95 “Πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα” του ν. 5027/2023, ο οποίος στο εδάφιο 4 αναφέρει:

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών δύναται να ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση της αντικατάστασης ή και της απόσυρσης των συσκευών, καθώς και για την καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους, οι εγκεκριμένοι, ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), φορείς, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021, που διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, στην απόφαση της παρ. 1, καθορίζονται επιπλέον και οι αρμοδιότητες του ως άνω φορέα και ο Φορέας Ελέγχου για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της δράσης.

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της νέας απόφασης:

Ορισμός φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα.

Άρθρο 1
Ορισμός Φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης

Ως φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης (εφεξής «Φορέας»), στο πλαίσιο δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα, σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 5027/2023, ορίζεται η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, οδός Λ. Συγγρού 196 και Χαροκόπου 2, Καλλιθέα.

Στον Φορέα ανατίθενται όλες οι αναγκαίες αρμοδιότητες για την υλοποίηση της δράσης και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη δράσης που αφορά στην απόσυρση οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) και την αντικατάστασή τους με ηλιοθερμικά συστήματα, και που αφορούν:

(α) στην πιστοποίηση των διαδικασιών των δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, περιλαμβανομένης της πώλησης νέων επιδοτούμενων ηλιοθερμικών συστημάτων και της απόσυρσης των συστημάτων που αντικαθίστανται,

(β) στην καταβολή της αναλογούσας χρηματοδότησης στους τελικούς δικαιούχους.

Η χρηματοδότηση που λαμβάνει ο Φορέας αφορά στα ποσά που καταβάλλονται στους τελικούς δικαιούχους, στις διαχειριστικές δαπάνες καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της δράσης.

Άρθρο 2
Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Φορέα

Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του Φορέα θα συναφθεί σύμβαση εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων, σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης της δράσης. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή των αναλαμβανόμενων αρμοδιοτήτων σύμφωνα και με την σχετική προκήρυξη της δράσης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής και τις ποινικές ρήτρες.

Άρθρο 3
Καταβολή χρηματοδότησης στον Φορέα

 1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στον Φορέα του άρθρου 1 της παρούσας με τον οποίο θα συναφθεί η σύμβαση του άρθρου 2 της παρούσας διενεργείται τμηματικά και ειδικότερα:

α) 1η δόση που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 20% του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζεται, με την υπογραφή της σύμβασης και μετά από σχετικό αίτημα του φορέα,

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη της δράσης.

 1. Για την καταβολή της 1ης δόσης ο φορέας υποβάλλει προηγουμένως εγγυητική επιστολή Τραπέζης, αορίστου διάρκειας, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου περί της γενομένης καταπτώσεως ειδοποιήσεώς της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου της δράσης που ορίζεται που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 95 του ν. 5027/2023, μέχρι την έκδοση της τελικής πιστοποίησης.
 2. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς το Φορέα και στη συνέχεια στους ωφελούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.
 3. Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ, ως υπόλoγος διαχειριστής, από το Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από το Φορέα Ελέγχου, ήτοι:

   • Αίτημα του Φορέα για την καταβολή της δόσης
   • Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου
   • Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης του Φορέα για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη λάβει (για όλες τις δόσεις πλην της 1ης)

β) Υπεύθυνη δήλωση του Φορέα περί μη ενεχυρίασης/ εκχώρησης της πληρωμής

γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Φορέα

δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Φορέα

ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του λογαριασμού της παρ. 6

στ) Πιστοποίηση καταβολής της χρηματοδότησης του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου

ζ) Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΕΚΑ και ΠΟΛΠΡΟ

 1. Το συνολικό ύψος των εγγυήσεων πρέπει να καλύπτει το ποσό της χρηματοδότησης που καταβάλλεται κάθε φορά στο Φορέα. Σε περίπτωση που κάποια δόση υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού της δράσης, υποβάλλεται πρόσθετη εγγυητική επιστολή για το υπερβάλλον ποσό.
 2. Ο φορέας ανοίγει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό για τη δράση που αφορά στην επιχορήγηση για τη μεταφορά των χρηματοδοτήσεων.
 3. Η διαδικασία καταβολής της κάθε δόσης γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε., όπως κάθε φορά ισχύει.
 4. Στον λογαριασμό της παρ. 6 του παρόντος άρθρου κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον παραπάνω λογαριασμό αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς της δράσης. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά του λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση και εξόφλησητης δράσης κατατίθενται από το φορέα, με μέριμνα του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου για την παρακολούθηση του έργου του Φορέα, στον υφιστάμενο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 4
Πιστοποίηση καταβολής της χρηματοδότησης της δράσης από το Φορέα προς τους ωφελούμενους

 1. Η πιστοποίηση της καταβολής των χρηματοδοτήσεων από το Φορέα προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους διενεργείται από το Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου της δράσης με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Αναλυτική κατάσταση καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων από τον φορέα.

β. Αντίγραφα τραπεζικών αποδεικτικών συναλλαγής των ανωτέρω καταβληθεισών χρηματοδοτήσεων.

γ. Αντίγραφο κίνησης του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας. δ. Αντίγραφο της αποτύπωσης στη λογιστική μερίδα.

 1. Ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου, για τη διαπίστωση της ορθότητας καταβολής της χρηματοδότησης προς τους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους, πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών με βάση τα οποία έγινε η καταβολή της.

Άρθρο 5
Αποζημίωση για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα

 1. Ως «διαχειριστικές δαπάνες» νοείται το σύνολο των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιούνται από το Φορέα αποκλειστικά και μόνον για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης αντικατάστασης και ανακύκλωσης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, και αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα δραστηριότητα αυτού. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως αμοιβές προσωπικού, αμοιβές προς τρίτους, δαπάνες αναλωσίμων και δαπάνες απόσβεσης παγίων.
 2. Η καταβολή των ως άνω αναφερόμενων διαχειριστικών δαπανών γίνεται σε βάρος των πιστώσεων της δράσης. Οι διαχειριστικές δαπάνες του Φορέα είναι επιλέξιμες μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης.
 3. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενης αποζημίωσης καθορίζεται μετά από απολογιστικό έλεγχο εξόδων του Φορέα και δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 1,5% του προϋπολογισμού της υλοποιούμενης από τον Φορέα δράσης, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Φ.Π.Α.
 4. Η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τον Φορέα, για την κάλυψη των αναγκών του, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης, με χρήση των λειτουργικών δαπανών που του καταβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, διενεργούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του Φορέα.
 5. Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Φορέας υποβάλλει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή Τραπέζης, αορίστου διάρκειας, ίση με το 5% του μέγιστου ποσού στο οποίο μπορεί να ανέλθουν οι καλυπτόμενες δαπάνες, αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως, ότι θα καταβάλλει το ποσόν της εγγυητικής επιστολής απροφασίστως στο Δημόσιο, εντός τριών (3) ημερών από της εγγράφου, περί της γενομένης καταπτώσεως, ειδοποιήσεώς της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται και αποδίδεται στο φορέα μετά το τέλος της εκκαθάρισης των συμβατικών υποχρεώσεών του και της παραλαβής του έργου του. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου, όπως αυτό θα ορίζεται στη σύμβαση του άρθρου 2, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος της Αναθέτουσας Αρχής για την ικανοποίηση αξίωσής της.
 6. Η πληρωμή των διαχειριστικών δαπανών του Φορέα γίνεται απολογιστικά, με την υποβολή των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων που τεκμηριώνουν την πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών, μετά από αίτημα του Φορέα που υποβάλλεται εφόσον ολοκληρωθεί η πληρωμή προς τους ωφελούμενους του συνολικού ποσού κάθε δόσης χρηματοδότησης που έχει λάβει και την έκδοση πιστοποίησης της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
 7. Η πιστοποίηση της ορθότητας των εξόδων που υποβάλλονται για πληρωμή από το Φορέα διενεργείται από το Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου της δράσης με έλεγχο των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αναλυτική κατάσταση των αιτούμενων δαπανών.

β) Αντίγραφα των παραστατικών για την πραγματοποίηση και εξόφληση των δαπανών.

γ) Αντίγραφο της αποτύπωσης στη λογιστική μερίδα.

 1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από το φορέα υλοποίησης και ελέγχου στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ για την πληρωμή των δαπανών είναι τα εξής:
  • Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Φορέα
  • Υπεύθυνη Δήλωση καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, όπως αυτές προκύπτουν από την προκήρυξη της δράσης, την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση και την οικεία Σύμβαση
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Ισχύον καταστατικό του φορέα
  • Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση και μη τροποποίησης του καταστατικού
  • Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί μη τροποποίησης του καταστατικού και ότι οποιαδήποτε τροποποίησή του θα γνωστοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός δυο (2) ημερών από την ημέρα καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.
  • Πιστοποίηση του Φορέα Ελέγχου περί της ορθότητας των εξόδων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης του φορέα.
 2. Μετά τη ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου του φορέα διενεργείται εκκαθάριση των δαπανών του, με βάση τα τηρούμενα νόμιμα παραστατικά, τους όρουςτης προκήρυξης της δράσης, της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και της οικείας σύμβασης.

Άρθρο 6
Παροχή υπηρεσιών για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της δράσης

 1. Στον Φορέα ανατίθεται, πλέον των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας, η παροχή υπηρεσιών για την προβολή της δράσης και οι σχετικές ενέργειες δημοσιότητας.
 2. Οι αρμοδιότητες της παρ. 1 υλοποιούνται από τον Φορέα για λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου της Δράσης ενεργών ωσάν με ίδια μέσα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, την σύμβαση του άρθρου 2 και την προκήρυξη της δράσης.
 3. Ο Φορέας Υλοποίησης και Ελέγχου λαμβάνει την απαιτούμενη έγκριση για τις ενέργειες δημοσιότητας και προβολής από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και παρέχει σύμφωνη γνώμη για το υλικό προβολής προς τον Φορέα.
 4. Η καταβολή των δαπανών για τις αρμοδιότητες της παρ. 1 γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ.
 5. Το ποσό των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται κατ’ ανώτατο σε 1,5 εκ. €, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού Φ.Π.Α. Στο εν λόγω ποσό περιλαμβάνονται οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών (media plan, δημιουργικό), καθώς και οι ενέργειες προβολής/διαφήμισης στα μέσα.Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης καθίσταται δυνατή η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της παρ 1 αφού προηγηθεί η έγκριση της παρ. 3 και αναληφθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 για τα ποσά και τις κατηγορίες της παρ. 4 της παρούσας που βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ 1031- 204-0000000 και ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».
 1. Οι ενέργειες δημοσιότητας θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο π.δ. 261/1997, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4864/2021 (άρθρα 77-81), και στο άρθρο 9 του ν. 2328/1995.
 2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον Φορέα στο Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου για την πληρωμή των δαπανών παροχής υπηρεσιών και ενεργειών προβολής είναι τα εξής:

(α) Για την παροχή υπηρεσιών

   • Αίτημα του Φορέα
   • Σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου
   • Φορολογική ενημερότητα
   • Ασφαλιστική ενημερότητα

(β) Για τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας σε μέσα:

   • Αίτημα του Φορέα
   • Πλάνο επικοινωνίας (media plan)
   • Κατάλογος με τις εντολές προβολής/καταχώρησης
   • Κατάλογος με τα ποσά των αναδόχων προς πληρωμή
   • Υπεύθυνη δήλωση του Φορέα για τα στοιχεία που υποβάλλονται προς πληρωμή
   • Φορολογική ενημερότητα
   • Ασφαλιστική ενημερότητα
 1. Για την καταβολή της κάθε πληρωμής απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου και τα προβλεπόμενα στη σύμβαση του άρθρου

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του φορέα

 1. Οι υποχρεώσεις του φορέα θα εξειδικευτούν στην προκήρυξη της δράσης και στη σύμβαση του άρθρου
 2. Υπεύθυνος για τη δέσμευση των ποσών χρηματοδότησης και τη διενέργεια των πληρωμών στους ωφελούμενους τελικούς δικαιούχους είναι ο Φορέας.
 3. Ο Φορέας τηρεί χωριστές λογιστικές μερίδες για την καταβολή της χρηματοδότησης της δράσης προς τους ωφελούμενους, για την παρακολούθηση των εξόδων του, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και ενεργειών προβολής και δημοσιότητας στο πλαίσιο της δράσης.
 4. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης πληρωμής, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα απόφαση από εδώ:
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230202557

Πηγή: B2green