Ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα: Η Κομισιόν βελτιώνει την ποιότητα των πληροφοριών προς καταναλωτές & επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα 3 νέα στοιχεία για την περαιτέρω στήριξη της ενεργειακής απόδοσης και του οικολογικού σχεδιασμού ευρέος φάσματος οικιακών προϊόντων και συσκευών στην αγορά της ΕΕ.

Πρώτον, έχει δρομολογηθεί μια νέα δικτυακή πύλη για τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων· δεύτερον, θεσπίστηκαν νέοι κανόνες με στόχο την καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας των επιγραμμικών πληροφοριών των προϊόντων που φέρουν ενεργειακή σήμανση· ταυτόχρονα, δημοσιεύθηκαν νέες εκτιμήσεις που δείχνουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση μείωσαν τις ετήσιες καταναλωτικές δαπάνες κατά σχεδόν 90 δισ. EUR το 2022 — ποσό που θα μπορούσε να ανέλθει σε 150 δισ. EUR ετησίως το 2030.

Paolo Falcioni, Γενικός Διευθυντής της Home Appliances Europe (APPLIA)

«Οι ενεργειακές ετικέτες και ο οικολογικός σχεδιασμός της ΕΕ έχουν οδηγήσει στην καινοτομία σε ολόκληρη τη βιομηχανία, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής που προσέφεραν πρόσθετα χαρακτηριστικά και οφέλη στους καταναλωτές. Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν στους κατασκευαστές να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επενδύοντας στην Ε & Α και διαφοροποιώντας τα προϊόντα τους. Η έναρξη λειτουργίας της νέας δικτυακής πύλης για τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα σήμερα θα βοηθήσει τον τομέα να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία και να καταστήσει την ανταλλαγή πληροφοριών πιο ομαλή μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών».

Η νέα διαδικτυακή πύλη για τα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα που εγκαινιάστηκε σήμερα θα διευκολύνει τους πολίτες της ΕΕ να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των οικιακών συσκευών και τους κανόνες οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής επισήμανσης που προωθούν τα προϊόντα αυτά στην αγορά της ΕΕ. Η πύλη παρέχει επίσης στους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους εμπόρους λιανικής πώλησης στοχευμένες πληροφορίες για να συμβάλουν στη συμμόρφωση με τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης όλων των προϊόντων που φέρουν ενεργειακή επισήμανση στο ευρωπαϊκό μητρώο προϊόντων για την ενεργειακή επισήμανση (EPREL), μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές από το 2022 και τους επιτρέπει να αναζητούν μεταξύ των άνω του 1,5 εκατομμυρίων προϊόντων που φέρουν ενεργειακή επισήμανση στην αγορά της ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες εφαρμογής για το EPREL (EU/2024/994) αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της χρησιμότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές και στις δημόσιες αρχές μέσω της βάσης δεδομένων, όπου όλα τα προϊόντα που φέρουν ενεργειακή επισήμανση πρέπει να καταχωρίζονται από τους προμηθευτές όταν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Ειδικότερα, οι προμηθευτές θα πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και την εγκατάστασή τους στην ΕΕ χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και εμπιστοσύνης της ΕΕ (eIDAS) κατά την αναφόρτωση πληροφοριών για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της ιχνηλασιμότητας των πληροφοριών που διαβιβάζονται στους καταναλωτές. Το EPREL είναι μία από τις πρώτες σημαντικές βάσεις δεδομένων της ΕΕ που χρησιμοποιούν το eIDAS σε κλίμακα για την πραγματοποίηση ασφαλών και απρόσκοπτων αλληλεπιδράσεων. Οι κανόνες θα βοηθήσουν επίσης τους εμπόρους λιανικής να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα με ενεργειακή επισήμανση που πωλούν στο διαδίκτυο ή στα καταστήματα καταχωρίζονται και επισημαίνονται σωστά προς όφελος των καταναλωτών.

Τέλος, η «Έκθεση επισκόπησης της λογιστικής αντικτύπου του οικολογικού σχεδιασμού 2023» που δημοσιεύθηκε σήμερα παρέχει επικαιροποιημένες εκτιμήσεις σχετικά με τον συνδυασμένο αντίκτυπο των πολιτικών οικολογικού σχεδιασμού και επισήμανσης. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο οι ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΕ και η ενημέρωση των καταναλωτών μέσω του ενεργειακού σήματος της ΕΕ από κοινού αποτέλεσαν σημαντική κινητήρια δύναμη για τους κατασκευαστές για την καινοτομία και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων. Υπογραμμίζει επίσης τα πλεονεκτήματα των νέων απαιτήσεων ανθεκτικότητας ή επισκευής που εισάγονται σταδιακά κατά την αναθεώρηση των κανόνων. Με την αύξηση της αποδοτικότητας και της διάρκειας των προϊόντων, κάθε νοικοκυριό εκτιμάται ότι έχει εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 290 EUR το 2022 — ποσό που αναμένεται να αυξηθεί σε 475 EUR ετησίως ανά νοικοκυριό το 2030 σε σύγκριση με ένα σενάριο χωρίς οικολογικό σχεδιασμό και επισήμανση.

Πηγή: B2green